01-2

සේවා ක්ෂේත්‍ර

ඒකාබද්ධ පරිපථ කර්මාන්තය
නව බලශක්ති කර්මාන්තය
ආහාර හා industry ෂධ කර්මාන්තය
යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය
පැතලි පැනල් සංදර්ශක කර්මාන්තය
ජීවිත විද්‍යා කර්මාන්තය
පොදු ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය
අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානය (IDC)

02-3

සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලි සේවාව

උපදේශනය සහ නිර්මාණය
ඉංජිනේරු කළමනාකරණය
උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය
වෙළඳ ලොජිස්ටික්ස්
ඉදිකිරීම් සහ ස්ථාපනය
මෙහෙයුම් සහ නඩත්තුව