බල බෙදාහැරීමේ කැබිනට් මණ්ඩලය

  • Power distribution cabinet

    බල බෙදාහැරීමේ කැබිනට් මණ්ඩලය

    බල බෙදාහැරීමේ කැබිනට් ශ්‍රේණිය AC 50 Hz සඳහා සුදුසු වන අතර 0.4 KV දක්වා බල සම්ප්‍රේෂණය සහ බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය දක්වා වෝල්ටීයතාවය. මෙම නිෂ්පාදන මාලාව ස්වයංක්‍රීය වන්දි සහ බල බෙදාහැරීම්වල එකතුවකි. තවද එය විදුලි කාන්දුවීම් ආරක්ෂාව, බලශක්ති මැනීම, අධි ධාරාව, ​​අධි පීඩන විවෘත අවධි ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව්‍ය ගෘහස්ථ හා එළිමහන් පීඩන බෙදාහැරීමේ කැබිනට්ටුවකි. කුඩා පරිමාව, පහසු ස්ථාපනය, අඩු පිරිවැය, විදුලිය සොරකම් කිරීම වැළැක්වීම, ශක්තිමත් අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව, වයසට යෑමට ප්‍රතිරෝධය, නිවැරදි රෝටර්, වන්දි දෝෂයක් යනාදිය එහි ප්‍රතිලාභ ඇත. එබැවින් එය විදුලි ජාල ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වඩාත් සුදුසු හා කැමති නිෂ්පාදනයක් වේ.