ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය

 • diesel generator set

  ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය

  1. උත්පාදක කට්ටල භාවිතය උසස් තත්ත්වයේ වානේ යනු thickness ණකම වියන් - 2MM සිට 6MM දක්වා.
  2. ඉහළ sound නත්ව ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත - ශබ්ද පරිවරණය, ගිනි ආරක්ෂණ.
  3. චාජර් සහිත 12V / 24V DC බැටරියක් සහිත ජනක යන්ත්‍රය, බැටරි වයර් සම්බන්ධ කරයි.
  4. ඉන්ධන දර්ශකය සහිත පැය 10-12 ඉන්ධන ටැංකියකින් සමන්විත ජනක යන්ත්‍රය, වැඩ කිරීමට දිගු කාලයක්.